Elállási/Felmondási Tájékoztató

Elállási/Felmondási Tájékoztató

I. Vásárlót megillető elállási és felmondási jog

1. A vásárlót 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Hasonlóképpen, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a szerződés teljesítése megkezdődött a vásárlót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
2. Az elállási/felmondási jog attól a naptól számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolható, amelyen a vásárló a terméket, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméket a vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi.
3. A vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
4. Ha a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

  • Postai cím: Pekido Kft. 1132 Budapest, Visegrádi utca 25.
  • E-mail cím: level@bebibolt.hu
  • Fax: 06-1-3508399

​5. Ebből a célból a vásárló felhasználhatja a mellékelt  elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

6. A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi (postai úton, e-mailben vagy faxon) elállási/felmondási nyilatkozatát.

II. Az elállás/felmondás joghatásai

1. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a megrendelt termék kiszállítási díját is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek esetlegesen a miatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

2. A visszatérítés során a vásárlónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett móddal megegyező módon térítjük vissza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adja; ebből adódóan a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

3. Az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatjuk, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte részünkre; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. Ha a vásárló eláll a szerződéstől köteles a terméket haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt a vásárló a terméket elküldi.

5. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli. 

6. A vásárló csak akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

I. Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával?

A vásárló a Pekido Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg a vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

A vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

A vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pekido Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

II. Termékszavatosság

1. Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló - választása szerint – vagy a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg a vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4. Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

​​A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

III. Jótállás

1. Milyen esetben élhet a vásárló a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Pekido Kft. önkéntesen jótállást vállalhat valamely termékre, illetve a Pekido Kft jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján (a termékek ott meghatározott körére vonatkozóan) és a Polgári Törvénykönyv alapján.

2. A vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékekre a jogszabály 1 (egy) éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Ha a Pekido Kft. ettől függetlenül önkéntesen jótállást vállal valamely termékre, az ilyen jótállás időtartamát legkésőbb a termék vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.

A vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Pekido Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Pekido Kft. költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni a Pekido Kft-vel.

3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági igényétől függetlenül megilletik.