Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető


1.1 A Pekido Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 25.) (a továbbiakban: “mi”, vagy a “Pekido”) mint adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat (a továbbiakban: “Ön” vagy ”felhasználó”) a bebibolt.hu honlappal (a továbbiakban: “honlap”) kapcsolatban a Pekido által kezelt személyes adatokról, a Pekido személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a Pekido személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1.2 Adatkezelési nyilvántartási szám: 04513-001
1.3 A Pekido a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Pekido elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a honlap felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pekido adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info.tv.);

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.).

1.4 A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
1.5 A Pekido jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.
1.6 Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merül fel, kérjük, írja meg kérdését a level@bebibolt.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.


2. Tárhelyszolgáltatás

A Pekido az Eker. tv. alapján a felhasználó által megadott és a Pekido által csak tárolt tartalom vonatkozásában kizárólag tárhelyszolgáltatónak minősül, és így a felhasználó által megadott tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználó mint tartalomszolgáltató feladata, aki felelős a hozzáférhetővé tett tartalomért. A Pekido - a fenti rendelkezésekre is tekintettel - kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a felhasználók által elhelyezett tartalom jogszerűségéért és valóságnak való megfeleléséért.

3. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Attól függően, hogy a felhasználó a honlap mely funkcióit, szolgáltatásait veszi igénybe, a Pekido különböző személyes adatokat kezel a felhasználóról. Az alább külön leírt adatokon túlmenően adott a Pekido adott esetben valamely szolgáltatása nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

3.1 Honlaplátogatás

A honlap minden látogatása során a Pekido rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

A honlap adott esetben a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el, amely alkalmas lehet a látogató szokásainak rögzítésére. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Pekido a honlap használata során adott esetben az alábbi célok érdekében helyez el cookie-t a felhasználó számítógépén:

Online rendelés technikai elősegítése
Regisztráció, belépés technikai segítése
A webhelyek egyéni igények szerinti alakítása, személyre szabott hirdetések megjelenítése (Pl. Google Adwords remarketing)
A webhelyek használatának követése
Adatbiztonság

A jelen pontban említett személyes adatokat a Pekido technikai okból, a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezeli, a honlap felhasználó általi meglátogatását követő 5 év + 30 napon keresztül.

A fent említett remarketing céllal összefüggésben történő cookie-elhelyezést illetve -felhasználást bármely felhasználó külön is letilthatja, amennyiben felkeresi a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a bebibolt.hu oldaltól.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

3.2 Hírlevél

Amennyiben a felhasználó ezt kéri, és megadja email címét, úgy a Pekido változó időközökben hírlevelet küld a felhasználónak. E funkcióval összefüggésben a Pekido a felhasználó email címét kezeli, a Pekido termékkínálatáról, akcióiról, promócióiról való tájékoztatás, marketing, üzletszerzés, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából.

A Pekido a jelen pontban említett személyes adatot a hírlevélre való feliratkozástól kezdődően kezeli, egészen a hírlevélről való felhasználó általi leiratkozást követő 30. napig. 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

3.3 Regisztráció, vásárlás

A honlapon működő webáruházban történő vásárlással, illetve az ehhez szükséges regisztrációval összefüggésben a Pekido a következő adatokat kezeli: név, születési idő, nem, email cím, jelszó, szállítási cím(ek), számlázási cím(ek), telefonszám, faxszám, korábbi és jelenlegi rendelések összege, tartalma. A Pekido a felhasználó által a regisztráció során vagy ezt követően írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Pekido birtokába került, e körbe eső személyes adatot a Pekido az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása, a felhasználó és a Pekido között a honlapon forgalmazott termékekre vonatkozóan létrejött szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, továbbá a vonatkozó számviteli és adójogi szabályoknak való megfelelés céljából, kockázatelemzési és -mérséklési célból, illetve a célból kezeli, hogy a Pekido a felhasználót az általa nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztassa.

Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után 30 napon belül törli a Pekido a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő adatok, valamint a megrendelésekről kiállított bizonylatokon szereplő adatok (név, számlázási és szállítási cím, telefonszám). Ezeket az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott bizonylat-megőrzési időtartam lejártáig őrzi meg a Pekido, az Info. tv. 6. § (5) bekezdése alapján.

Megrendelés esetén a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, a megrendelés adataival együtt a Pekido a jelen szabályzatban meghatározottak szerint továbbítja.

4. Hatóságok

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján, valamint egyéb hatóságok a rájuk vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, az ott megengedett esetekben megkereshetik a Pekido-t. A Pekido e hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Követelések érvényesítése

A Pekido az általa kezelt személyes adatokat átadhatja:

-azoknak, akik a Pekido megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését végzik, ideértve az esetleges perek vagy egyéb eljárásokkal összefüggésben a Pekido jogi képviselőjét is;

-számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek (pl. bíróságok, választottbíróságok) részére;

-a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

6. Adatfeldolgozók

A Pekido a felhasználó személyes adatait a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és módon, a honlap üzemeltetése és/vagy karbantartása céljából a felhasználó személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

-a Google Inc. és a Google csoportba tartozó más vállalatok részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

-a Facebook Inc. részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

 

7. Más adatkezelők

A Pekido a felhasználó személyes adatait emellett az alábbi adatkezelőknek továbbítja, a honlapon tett megrendelések, vásárlások teljesítése, illetve a honlapon keresztül nyújtott vagy hirdetett szolgáltatások nyújtása, teljesítése céljából:

-DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által 01-09-888141. cégjegyzékszám alatt)

-Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont, Székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39. nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által 01-09-660447. cégjegyzékszám alatt)

Az adattovábbítás jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

8. Adatkezelés módja, adatbiztonság


8.1 Az adatkezelés számítógépes és manuális módon történik.
8.2 A Pekido a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel
8.3 A Pekido alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Pekido-val azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
8.4 A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
8.5 A személyes adatoknak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt az Pekido-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Pekido a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.
8.6 A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a továbbítást és a feldolgozást is) adott hozzájárulása a megrendelések, vásárlások, illetve a holnapon keresztül nyújtott vagy hirdetett egyéb szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, vagy feldolgozásához adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonja vagy módosítja, úgy rendeléseinek, vásárlásainak teljesítése, illetve az egyéb szolgáltatások nyújtása lehetetlenné válhat, és a felhasználót ennek következtében érő valamennyi kárért kizárólag a felhasználó felel. A Pekido e károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.


9. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei
9.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a felhasználó:

a)         tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b)        kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését;

c)         az adatvédelmi nyilvántartásba betekinteni, az abban foglaltakról feljegyzést készíteni és kivonatot kérni;

d)        tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

e)         jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

9.2 A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a level@bebibolt.hu e-mail címen.
9.3 A felhasználó kérelmére a Pekido mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Pekido a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Pekido költségtérítést állapít meg.
9.4 A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti.
9.5 A Pekido a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Pekido az érintett adatát azonban nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
9.6 Amennyiben a felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozást nyújt be, a Pekido - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Pekido az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9.7 Amennyiben a felhasználó az Pekido meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
9.8 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
9.9 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi elérhetőségeken keresztül érhető el:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu